آرشيو اخبار
مجلس با حجتي وزير مدافع توليد ملي همراه است
 
تحليل بهمن دانايي، دبيرو عضو هيات مديره انجمن کارخانه هاي شکر ازاستيضاح وزيرجهادکشاورزي

ساعت24-اگر بخواهيم به مفاهيم اقتصادي نمره ارزشمندي بدهيم بدون ترديد مفهوم" توليد ملي" درصدر ارزشمندترين مفاهيم قراردارد. با وجود دهها سال تبليغ گسترده براي به محاق بردن توليدملي دربرابر واردات ارزان اما هيچ سرزميني با هرگرايش سياسي اين خطاي بزرگ را نمي کند که توليدداخل را زيرپاي واردات، حتي ارزان قرباني کند.
دهها گزارش مستند هرساله از سوي نهادهاي مدني و ملي و بين المللي درباره برنامه ريزي براي مصونيت کشورها در برابر سست شدن امنيت غذايي به مثابه خط قرمز کشورها منتشر مي شود. اين گزارش ها مويد ارزشمند بودن مفهوم توليدملي دربرابر ساير مقوله ها ومفاهيم اقتصادي حتي درحال حاضر است. اين مفاهيم و رفتارها در دوره فعلي به همه نخبگان در کشورهاي گوناگون يادآوري مي کند بايد دنبال آن دسته از مديران باشيم که به توليدملي باور ذهني و اجرايي دارند . در زمانه اي که به هر دليل اين دسته از مديران با يورش رانتخواران مواجه شده اند و اين گروه کوچک طماع و آزمند مي بيند که منافع رانتي آنها چون برف ذوب شده و محو خواهد شد عقل و منطق حکم مي کند از مديران تخريب چي رانتخواران حمايت شود. مهندس محمود حجتي جداي از هر حرف و حديثي برنامه و کارنامه اش درصيانت از توليدملي با حفظ اقتصادي بودن توليد، درخشان و قابل اعتماد است. براي اثبات اين ادعا به آمار دردسترس تعادل در توليد داخلي شکر با واردات به نفع توليد ملي را مي توان گواه کار گرفت. در حالي که توليدشکر در سال 1381 نزديک يک ميليون تن و واردات آن 820 هزارتن بود در دومين سال وزارت مهندس حجتي واردات شکر به 216 هزارتن و توليداخلي به 1274هزارتن رسيد. اين توازن به نفع توليدداخل درحرکت بود که دولت تغييرکرد. يک سال بعد يعني در سال 1385 بودکه يک گروه کوچک مافيايي توانستند جهنم توليد و بهشت واردات را لباس عمل بپوشانند واردات 2.5 ميليون تن شکر داخلي درسال 1385 که بهت آور و ناراحت کننده بود بنياد توليد داخل را سست کرد و از رمق انداخت. تنها دوسال کافي بود که نگاه غيرتوليدي مديران دولت نهم، توليد داخلي شکر را به دره مرگ نزديک کند. درسال 1387 توليد شکر به 550 هزارتن و واردات اين محصول به دوبرابر آن رسيد. رانت هاي رويايي واردکنندگان شکر و ساير محصولات کشاورزي مثل روغن نباتي ، برنج ، نهاده هاي دامي در همه سالهاي فعاليت دولتهاي نهم و دهم راه را براي صيانت از توليد داخل به لحاظ ذهني و اجرايي تخريب کرد. تثبيت دستوري نرخ ارزهاي معتبر و رشد شتابان نرخ تورم در ايران که اين شاخص را به دستکم برابر نرخ تورم متوسط جهاني رسانده بود، ابزاري به دست مغالطه کاران داده بود تا با مقايسه هاي غيرمنطقي واردات را بهشت و توليدداخل را جهنم نشان دهند.
درحالي که تنها سه ماه به عمر کاري دولت دهم مانده بود مافياي شکر دريک ترفند عجيب توانست با در اختيار قرار گرفتن دلار 1226 توماني، شکر وارد و در يک دوره کوتاه 250 ميليارد تومان سود رانتي و فسادآلود به دست آورد. حالا و در 4 سال اخير مهندس حجتي که برايش توليدداخل با حفظ بهره وري از آب و خاک و قياس اقتصادي، يک آرمان بوده و هست بار ديگر ورق را دست کم در توليد شکر برگردانده است. درحالي که در همه سالهاي 1385 تا 1392 سهم واردات شکر در تامين نياز مصرف کنندگان ايراني بالاتر از سهم توليدداخل بود اين روند برعکس شده وبهشت مافياي واردات به روزهاي سخت تبديل شده است. با توجه به برنامه ارايه شده معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزي براي رساندن توليدداخل دانه هاي روغني با راهبرد قطع واردات روغن نباتي معلوم است که خواب بر رانتخواران حرام شده است. ترديدي نيست که اکثريت اعضاي مجلس قانونگذاري به اين تحولات و دگرگوني در بالا کشيدن مقوله توليدداخل در محصولاتي که به امنيت غذايي ايرانيان مرتبط است آگاهي کامل دارند و از افتادن در تله وارداتچي هاي آزمند اجتناب خواهندکرد. عقل و انصاف و دلسوزي به اين مرز و بوم حکم مي کند از وزيري که با تحمل سختي ها و دشواري ها بنيان توليدداخل را مستحکم کرده و موانع توليدداخل را تا جايي که مي توانسته برطرف کرده است، حفظ کنيم تا جايي که بازگشت مافياي واردات محصولات کشاورزي ناممکن شود. اکنون صدها هزار دهقان خرده پاي ايراني و توليدکنندگان صنعتي مواد غذايي به وقار مجلس قانونگذاري اميدوارند و نيک مي دانند اکثريت مجلس در شرايط عادي راه صواب را طي و از مدير ملي صيانت خواهد کرد .
تاريخ خبر: 96/12/20
منبع: ساعت 24
كد خبر: 529
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR