آرشيو اخبار
توضيح گمرک به يک يادداشت
 
گروه بازرگاني- به دنبال انتشار يادداشتي با عنوان «سود غيرمتعارف در واردات شکر» در تاريخ 15 ارديبهشت ماه در صفحه بازرگاني، روابط عمومي گمرک ايران توضيحي را به روزنامه ارسال کرده که به شرح زير است:
«وفق مفاد مندرج در ماده 14 قانون امور گمرکي، ارزش گمرکي کالاهاي ورودي از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب کالا تعيين مي‌شود و پس از اظهار صاحب کالا، گمرک نسبت به بررسي و تعيين ارزش بر مبناي ماده 15 قانون اقدام مي‌کند. با توجه به نوع کالا که بورسي است طبق 19 آيين‌نامه اجرايي بر مبناي منابع معتبر بين‌المللي و بورس‌هاي جهاني بررسي ارزش انجام مي‌شود. بر اساس بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي بانک مرکزي، متولي اعلام «بيش‌بود» ارزش (گران نمايي) دفتر بررسي و تعيين ارزش است که پس از اعلام گمرکات اجرايي رسيدگي و اعلام نظر مي‌شود. «بيش‌بود» ارزش مانع از ترخيص کالا نبوده و بر مبناي ارزش مندرج در اسناد حقوق ورودي قابل پرداخت است.
گمرکات اجرايي در جريان ترخيص و پس از ترخيص نسبت به بررسي ارزش اقدام مي‌کنند و در صورت مشاهده موارد گران نمايي موضوع جهت صحت عمل به دفتر بررسي و تعيين ارزش ارجاع مي شود. مزيد اطلاع در حال حاضر بيش از 50 فقره پرونده شکر داراي «بيش‌بود» ارزش در حال بررسي است که پس از رسيدگي نهايي و طي مراحل قانوني مراتب به بانک‌هاي مربوطه اعلام مي‌شود.»
تاريخ خبر: 92/2/23
منبع: دنياي اقتصاد
كد خبر: 440
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR