آرشيو اخبار
توليد چغندر قند ونيشكر 70 در صد افزايش مي يابد
 
معاون وزير جهاد كشاورزي پيش بيني كردتوليد چغندر قند و نيشكر در سال جاري 70 در صد نسبت به سال گذشته افزايش يابد .مجيد خليلي خشنود افزود:با وجود افزايش 70 در صدي توليد نيشكر براي تامين نياز كشور كماكان به واردات 600 هزار تن شكر نياز است. وي اين موضوع را نيز گفت:كه با توجه به افزايش نرخ شكر در سال جاري،كشاورزان به توليد چغندر قند و نيشكر رغبت بيشتري دارند. به گفته خليلي خشنود،مهمترين محور مورد توجه كشاورزان بخش اقتصادي فعاليت آنها است و در صورتي كه پيش بيني كنند توليدات انها با نرخي مناسب به فروش مي رسد،بطور قطع به توليد آن محصول روي مي آورند.
تاريخ خبر: 9/12/1389
منبع: وزارت جهاد كشاورزي
كد خبر: 378
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR