آرشيو اخبار
کارگروه حمايت از توليد تصويب کرد :آيين نامه جديد براي ساماندهي بازار قند و شکر
 
سياستگذاري متمرکز براي توسعه، ‌اصلاح ساختار و بازسازي فرايند توليد، تامين و توزيع قند و شکر در کشور، پايش بازار قند وشکر، ‌چغندر قند و نيشکر و ارائه پيشنهادهاي مناسب براي تنظيم بازار، از جمله اهداف تدوين اين آيين نامه است .
آئين نامه ساماندهي توليد، تامين و توزيع قند و شکر در کارگروه حمايت از توليد به تصويب رسيد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني وزارت صنايع ‌ومعادن، ‌اين آئين نامه که به منظور بررسي و سياستگذاري مناسب براي حمايت و نظارت بر توليد، تامين و توزيع قند و شکرتدوين شده است، به تصويب وزيران عضو کارگروه حمايت از توليد رسيده است.
سياستگذاري متمرکز براي توسعه، ‌اصلاح ساختار و بازسازي فرايند توليد، تامين و توزيع قند و شکر در کشور، پايش بازار قند وشکر، ‌چغندر قند و نيشکر و ارائه پيشنهادهاي مناسب براي تنظيم بازار، از جمله اهداف تدوين اين آيين نامه است .
همچنين، بررسي و بازنگري در حقوق ورودي، ما به التفاوت معافيت‌هاي وارداتي و عوارض صادراتي انواع شکر، بررسي اعتبارات بانکي مورد نياز بخش کشاورزي وکارخانجات قند و شکر از ديگر اهداف اجراي اين آئين نامه عنوان شده است.
براساس اين آئين نامه ، اتحاد سياستها و ارائه پيشنهادهاي لازم براي توسعه واصلاح ساختار، بازسازي و نوسازي صنعت قند و شکر کشور در بخشهاي کشاورزي، صنعت و تجارت به مراجع ذيربط براي استمرار فعاليت‌ها و کاهش هزينه‌هاي توليد، خدمات و ثبات و پايداري در بخش تامين و عرضه پايدار شکر در کشور، همچنين ‌پيشنهاد ضوابط مورد نياز در چارچوب اهداف و وظايف و ايجاد هماهنگي در امور مرتبط با قندو شکر اعم از توليد تامين وتوزيع هم از ديگر اهداف تصويب اين آئين نامه ذکر شده است.
از سوي ديگر، اين آئين نامه وزارت جهاد کشاورزي را موظف مي‌کند تا با رعايت سياستهاي کلي بخش کشاورزي و در چارچوب قوانين و مقررات و ماموريتهاي محوله، برنامه‌ريزي لازم را به منظور کاهش قيمت تمام شده چغندرقند و نيشکر و افزايش کمي و کيفي آن نسبت به امکان سنجي مناطق مستعد توليد، توسعه وترويج مکانيزاسيون بهبود روشهاي زراعي و تهيه وتامين به موقع نهاده هاي مورد نياز انجام دهد.
اين آيين نامه همچنين ‌وزارتخانه‌هاي صنايع ومعادن و جهاد کشاورزي را مکلف مي‌کند تا به منظور شناسايي اهداف بخش‌هاي کشاورزي و صنعت و با هماهنگي تشکل‌هاي غيردولتي ذيربط، نسبت به تشکيل سامانه اطلاعاتي بر مبناي شناسه ملي براي کشاورزان و واحدهاي توليدي اقدام کنند.
در همين حال، وزارت صنايع ‌ومعادن موظف است، سياستگذاري و برنامه‌ريزي‌هاي لازم را براي تحقق اهداف، با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ماموريتهاي محوله و به منظور بازسازي و نوسازي صنعت قند وشکر و رسيدن به استانداردهاي توليد، به ويژه براي افزايش بهره‌وري وبهبود کيفيت و کاهش قيمت تمام شده محصول تدوين کند.
تاريخ خبر: 11/08/1389
منبع: پايگاه اطلاع رساني دولت
كد خبر: 372
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR