آرشيو اخبار
جزئيات بخشنامه افزايش حقوق كارگران در سال 88 منتشر شد
 
خبرگزاري فارس: جزئيات كامل بخشنامه افزايش حقوق كارگران در سال 88 براساس مصوبه شورايعالي كار و ابلاغيه وزير كار و امور اجتماعي منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، در بخشنامه افزايش حقوق كارگران براي سال 88 كه آن را وزير كار و امور اجتماعي براي اجرا ابلاغ كرده، آمده است: شورايعالي كار با حضور نمايندگان سه گروه (دولت، كارفرمايان و كارگران) در جلسه مورخ 27 اسفند 1387 پس از بحث و بررسي راجع به تعيين حداقل مزد سال 1388، در اجراي ماده 41 قانون كار با در نظر گرفتن مصالح كارگران در انطباق هر چه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و همچنين با توجه به مقتضيات بنگاه هاي توليدي و كارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه اين موارد را به اتفاق آرا مورد تصويب قرار داد.
1- از ابتداي سال 1388 حداقل مزد روزانه با نرخ يكسان براي كليه كارگران مشمول قانون كار (اعم ازقرارداد دائم يا موقت) مبلغ 87840 ريال (هشتاد وهفت هزاروهشتصد و چهل ريال) تعيين مي گردد.
همچنين از اول سال 1388 ساير سطوح مزدي نيز روزانه 5 درصد مزد ثابت يا مزد مبنا (موضوع مـــاده 36 قانون كار) به اضافه روزانه 10980 ريال به نسبت آخرين مزد در سال 1387 افزايش مـــي‌يابد. در صورتي كه با اين افزايش مزد روزانه كارگر كمتر از 87840 ريال شود ملاك همان 87840 ريال است.
2- به كارگراني كه در سال 1388 داراي يكسال سابقه كار شده و يا يكسال از دريافت آخرين پايه سنواتي آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 1250 ريال نيز به عنوان پايه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره 1:
پرداخت مبلغ مربوط به پايه سنواتي كارگران مشمول طرح هاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت كار و اموراجتماعي با در نظر گرفتن اين رقم براي گروه يك با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامي توسط اداره كل نظارت بر نظام هاي جبران خدمت صورت مي‌گيرد.
تبصره 2:
به كارگران فصلي به نسبت مدت كاركردشان در سال 1387، ميزان مقرر در اين بند (يا تبصره يك آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت.
3- بر اساس مصوبه مورخ 21 مهر 1387 شورايعالي كار و در جهت افزايش رضايتمندي كارگران و كارفرمايان و به منظور تثبيت و تسري تمامي كارگران، اعم از دائم و موقت نسبت به دريافت مزاياي بن كارگري مقرر شد از ابتداي سال 1388 مبلغ ريالي بن (سهم كارفرمايان) به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه اي موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون كار تحت عنوان كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار (بن كارگري) منظور و بابت هر كارگر (اعم از متاهل يا مجرد) ماهانه مبلغ يكصد هزار ريال از سوي كارفرمايان به آنان پرداخت شود.
4- ضوابط مربوط به چگونگي نحوه اعمال افزايش مقرر در بند 1 و تبصره يك بند 2 در كارگاههايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل مي‌باشند و نيز در مورد كارگران كارمزدي و هم چنين چگونگي ارتقاء طبقه شغلي به موجب دستورالعمل هاي اداره كل نظارت بر نظام هاي جبران خدمت خواهد بود.
5- مقررات اين مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجوياني كه در ايام تعطيلات تابستاني در سال 1388 به طور موقت در كارگاه ها اشتغال مي يابند نخواهد شد.
6- واحدهاي مشمول قانون كار به منظور ايجاد رابطه هر چه بيشتر مزد و مزايا با بهره‌وري و توليد و ايجاد انگيزه بيشتر در بين كاركنان خود، علاوه بر اجراي اين مصوبه مي توانند نسبت به افزايش و برقراري مزايا در قالب موافقت نامه هاي كارگاهي و پيمان هاي دسته جمعي و پس از تاييد وزارت كار و امور اجتماعي اقدام كنند.

تاريخ خبر: 14/1/1388
منبع: خبرگزاري فارس
كد خبر: 304
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR