آرشيو اخبار
وقتي به جاي پول به چغندركار شكر داده مي‌شود!
 
كارخانه قند اقليد از چغندركاران اين شهرستان، تعهد گرفته است كه به جاي پول به آنان شكر خواهد داد.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، مخاطرات كشاورزان بسيار زياد است؛ وضع نامطلوب كود شيميايي، عرضه محصول، نقدينگي در كنار تغييرات آب و هوايي و بلاياي طبيعي از نمونه‌هاي آن است، ولي امسال براي كشاورزان شهرستان اقليد، مخاطره جديدي افزوده شده و آن، نحوه خريد محصول آنهاست.

در پي اين تصميم (پرداخت شكر به جاي پول) و تحميل آن به كشاورز چغندركار، معلوم نيست كشاورز چگونه بايد نقدينگي خود را مديريت كند كه دوره شش ماهه كاشت تا تحويل محصول را بگذراند و در زمان تحويل محصول، دوباره با بهانه‌گيري‌هاي كارخانجات قند روبه‌رو باشد.چرا بايد هنگام تحويل محصول خود، بهاي آن را دريافت نكند؟

كشاورز مظلوم كه مي‌پذيرد، محصول خود را نسيه بفروشد، چرا بايد به جاي پول، شكر دريافت كند؟ آيا او هم مي‌تواند براي سال زراعي آينده، شكر را با بذر چغندر، كود شيميايي و يا بهاي برق داد و ستد كند؟ يا بهتر است با يك پيكان‌بار در كوچه‌هاي تهران شكرفروشي كند؟

حال پرسش اساسي اين است كه بازار مصرف داخلي، دچار چه مشكلي شده است كه شكرهاي توليدي بايد به اجبار به كشاورزان چغندركار تحميل شود؟ آيا شكر بازار مصرفي از محل واردات تأمين مي‌شود؟ يا توليد مازاد شكر داريم؟ كه در اين صورت چرا تمهيدات صدور آن فراهم نمي‌شود؟
تاريخ خبر: 29/9/86
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR