آرشيو اخبار
يك جانباز 70 درصد خوزستاني خواستار جلوگيري از واردات شكرشد.
 
يك جانباز 70 درصد از كاركنان شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي استان خوزستان در حمايت از دهها هزار خانوار كارگر توليد كننده شكر؛ با ارسال نامه اي به رييس جمهوري اسلامي ايران خواستار جلوگيري از واردات بي رويه شكر و حمايت جدي از توليد شكر دركشورمان شد
دراين نامه كه يك نسخه از آن به خبرگزاري ايرنا خوزستان نمابر شد آمده است:
واردات بي رويه عموما ناشي از تعرفه نزديك به صفر واردات شكر طولي نكشيد كه لذت شيريني شهد نيشكر را كه اشتغال چندين هز ار نفري جوانان اين مرز و بوم را نويد مي داد هم اينك به زهر خندي بدل كرده است كه آرامش ده ها هزار خانواده را در آستانه نابودي قرار داده است.

وي در ادامه اين نامه خطاب به رييس جمهوري اسلامي ايران اظهارداشته است: باتوجه به روحيه خدمتگزاري دولت نهم و اينكه رفتار و حسنات شما پاي بندي به عدالت محوري است متاسفانه بايد اذعان كرد كه اكنون عدالت بر سفره بحراني زندگي كاركنان كشت و صنعت هاي نيشكري و توليد كنندگان داخلي شكرذبح شده و نيازمند دستور انقلابي شماست تا با خرد ورزي آن رييس جمهوري محترم اجازه داده نشود س‍ن‍گ‍ر‌ي‌ را كه بنا داشت زمين ها و سنگرهاي باقي مانده از جنگ تحميلي را به عرصه رشد و توسعه كشور تبديل كند "ويران "شود .

اين جانباز 70 درصد جبهه هاي جنگ حق عليه باطل افزوده است :‌آق‍‍ا‌ي‌ ري‍ي‍س‌ ج‍م‍‍ه‍ور ‌از ف‍رم‍‍اي‍ش‍‍ات‌ ج‍ن‍‍اب‍‍ع‍‍ال‍‍ي‌ ‌اس‍ت‌ ك‍ه‌ ف‍رم‍ودي‍د ‌اگ‍ر ق‍ي‍م‍ت‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ خ‍‍ارج‍‍ي‌ ن‍ص‍ف‌ ق‍ي‍م‍ت‌ ‌ه‍م‌ ب‍‍اش‍د م‍‍ا ب‍‍از‌ه‍م‌ ت‍م‍‍اي‍ل‌ د‌اري‍م‌ در د‌اخ‍ل‌ ت‍ول‍ي‍د ك‍ن‍ي‍م‌ و خ‍ودك‍ف‍‍ا ش‍وي‍م‌ پ‍س‌ ‌اگ‍ر و‌اق‍‍ع‍‍ا ‌ع‍زم‌ چ‍ن‍ي‍ن‌ ح‍م‍‍اي‍ت‍‍ي‌ ‌از ت‍ول‍ي‍د‌ات‌ د‌اخ‍ل‍‍ي‌ وج‍ود د‌ارد ص‍ف‍ر ك‍ردن‌ ت‍‍ع‍رف‍ه‌ و‌ارد‌ات‌ ب‍‍ي‌ روي‍ه‌ و ‌ع‍دم‌ ح‍م‍‍اي‍ت‌ ‌از ك‍ش‍ت‌ و ص‍ن‍‍ع‍ت‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ن‍ي‍ش‍ك‍ر‌ي‌ چه معنايي دارد؟!
‌آق‍‍ا‌ي‌ ري‍ي‍س‌ ج‍م‍‍ه‍ور ش‍م‍‍ا ب‍‍ه‍ت‍ر م‍‍ي‌ د‌ان‍ي‍د ك‍ه‌ ح‍ف‍ظ ‌اش‍ت‍‍غ‍‍ال‌ ب‍ر ‌اي‍ج‍‍اد ‌اش‍ت‍‍غ‍‍ال‌ م‍ق‍دم‌ ‌اس‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ظر ش‍م‍‍ا چ‍ه‌ ك‍س‍‍ي‌ ت‍لاش‌ د‌ارد ب‍‍ا ‌اب‍ج‍‍اد ‌اش‍ت‍‍غ‍‍ال‌ ب‍ر‌ا‌ي‌ چ‍ن‍د دلال‌ ش‍ك‍ر زن‍دگ‍‍ي‌ د‌ه‍‍ه‍‍ا ‌ه‍ز‌ار خ‍‍ان‍و‌ار ك‍‍ارگ‍ر ت‍ول‍ي‍د ك‍ن‍ن‍ده‌ ر‌ا ب‍ه‌ خ‍طر ‌ان‍د‌ارد؟ ل‍ذ‌ا ‌از ش‍م‍‍ا ‌ع‍‍اج‍ز‌ان‍ه‌ ت‍ق‍‍اض‍‍ا د‌ارم‌ ك‍ه‌ م‍‍ان‍ن‍د ‌ه‍م‍ي‍ش‍ه‌ ب‍‍ا ي‍ك‌ دس‍ت‍ور ‌ان‍ق‍لاب‍‍ي‌ ج‍ل‍و‌ي‌ و‌ارد‌ات‌ ب‍‍ي‌ روي‍ه‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ود و ‌از ك‍ش‍ت و ص‍ن‍‍ع‍ت‌ ن‍ي‍ش‍ك‍ر‌ي‌ ح‍م‍‍اي‍ت‌ ج‍د‌ي‌ ب‍ه‌ ‌ع‍م‍ل‌ ‌آيد.

اين جانباز اهل خرمشهر و آبادان درخاتمه ازرييس جمهوري اسلامي ايران خواسته است ‌اي‍ن‌ ‌ام‍ي‍د به كاركنان كشت و صنعت هاي نيشكري داده شود تا زم‍ي‍ن‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ج‍ن‍گ‌ دي‍روز ر‌ا كه ‌با تلاش فرزندان اين ملت از مين و ادوات جنگي پاكسازي و به سرسبزترين زمين هاي كشت نيشكري تبديل شده است همچنان خ‍‍ان‍ه‌ي ‌ام‍ن‌ ت‍ول‍ي‍د و ‌اش‍ت‍‍غ‍‍ال‌ نگه داشته و با خودكفايي و توليدات روزافزون داخلي كام هم وطنان را شيرين كنند
تاريخ خبر: 23/8/86
منبع: IRNA
كد خبر: 210
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR