آرشيو اخبار
دادگاه برخي متهمان پرونده‌ي قاچاق شكر برگزار شد
 
جلسه رسيدگي به اتهامات برخي از متهمان پرونده قاچاق شكر به رياست قاضي محمد سلطان همت‌يار، رييس شعبه‌ي 1193 دادگاه عمومي جزايي تهران در سالن اجتماعات مجتمع قضايي امور اقتصادي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين جلسه قاضي همت‌يار، اتهام اقدام به فروش مال غير نسبت به قطعاتي از قلعه فرامرزي و توسل به فروش متقلبانه و اقدام به اخذ اسناد المثني براي قطعاتي از قلعه فرامرزي را به «م.م» تفهيم كرد.

علي‌اصغر رازقي گل‌ختمي، وكيل مدافع متهم در دفاع از موكلش اظهار داشت: موكلم ضرر و زيان زيادي كرده و اتهامات انتسابي را به وي قبول ندارم. وي، زماني كه كل اعتبارات به پول تبديل شد، آن را به بانك پرداخت. موكلم مرتكب عمل و تعهد تجاري شده و 42 ميليارد تومان به حساب متهم رديف اول واريز كرده كه متهم رديف اول مسووليت مدني بازپرداخت ديون به بانك را پذيرفته است.

وي در دفاع از اتهام اقدام به فروش مال غير نسبت به قطعاتي از قلعه فرامرزي گفت: موكلم، وكالتي براي فروش قطعات قلعه فرامرزي از سوي متهم رديف اول داشته كه با توجه به اين موضوع اقدام به اين كار كرده است.

وي، گزارش كاشف در اين خصوص را اشتباه محض خواند و افزود: اخذ سند المثني براي قطعاتي از قلعه فرامرزي توسط موكلم كلاهبرداري نبوده و او هيچ اطلاعي از اسناد سابق نداشته و مرتكب بزهي نشده است و تقاضاي برائت براي موكلم دارم.

رازقي گل‌ختمي در مورد اتهام ارتشا و رشا موكلش با "م.س" و "ر" اظهار داشت: طبق ماده‌ي 3 قانون مجازات مرتكبان ارتشا، اختلال و كلاهبرداري، بايد رشوه‌گيرنده كارمند دولت باشد در حالي كه شركت توسعه نيشكر شركتي خصوصي بوده و "م.س" كارمند دولتي نبوده كه وي مداركي را در اين خصوص، تقديم دادگاه كرد.

وي گفت: اقرار موكلم در نزد كاشف با توجه به كهولت سن و نگهداري به صورت انفرادي باطل است و اقرار عندالحاكم ملاك اعتبار است اما موكلم موجبي براي رشوه دادن نيز نداشته است.

رازقي گل ختمي با بيان اين كه موكلم هيچ نيازي به پرداخت رشوه به "ر" نداشته افزود: اين موضوع، ادعايي از سوي "ر" است كه در اين خصوص تقاضاي صدور حكم برائت موكلم را دارم.

وي گفت: با توجه به انكار موكل و دفاعيات مطرح شده با توجه به اصل برائت تقاضاي رسيدگي و صدور حكم برائت از اين بزه را براي موكلم دارم.

اخبار تكميلي متعاقبا ارسال مي‌شود.

تاريخ خبر: 18/6/86
منبع: ISNA
كد خبر: 175
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR