آرشيو اخبار
استحصال شكر از نيشكر در كشور تا سال آينده به يك ميليون تن مي‌رسد
 
با راه‌اندازي كارخانه‌هاي شكر شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي كه براساس برنامه، عمليات ساخت آنها تا پايان سال ‪ ۸۷‬به اتمام مي‌رسد، مجموع ظرفيت اسمي توليد شكر نيشكري كشور به يك ميليون تن در سال خواهد رسيد.

به‌گزارش روز يكشنبه خبرنگار ايرنا ، طرح افزايش توليد شكر در كشور هم اكنون با محوريت توسعه توليد نيشكر و ارتقاي كيفي و كمي توليد كارخانه‌هاي چغندري در حال اجرا است.

توسعه توليد نيشكر با توجه به تحولي كه مي‌تواند در صنايع شكر كشور و صنايع وابسته ايجاد كند، از اهميت ويژه‌اي در اين طرح برخوردار است.

نشريه برنامه‌در شماره اخير خود همچنين نوشت:با بهره‌برداري از واحدهاي توليدي شكر از نيشكر در سال ‪ ،۸۷‬ميزان توليد شكر از نيشكر در كشوربه سالي يك ميليون تن يعني نزديك به ‪ ۵۰‬درصد مصرف سالانه ايران خواهد رسيد و در زمان حاضر براساس آخرين آمارهاي رسمي توليد شكر از نيشكر در سال ‪ ۸۴‬به ‪ ۵۷۷‬هزار تن رسيده است.

اجراي طرحهاي نيمه تمام در اين بخش، سطح زير كشت نيشكر را تا ‪ ۸۴‬هزار هكتار خواهد رساند.


** چشم‌انداز توسعه نيشكر و صنايع جانبي
افزايش كمي وكيفي نيشكر از آن جمله افزايش عملكرد نيشكر در هكتار، درصد قند ني و ضريب استحصال شكردربرنامه‌هاي پنجم و ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌تواند نويدي بر افزايش توليد شكر نيشكري باشد. به طوري كه با افزايش عملكرد نيشكر به ‪ ۱۱۰‬تن در هكتار، قند در ني به ‪ ۱۵/۳‬درصد، ضريب استحصال به ‪ ۹۴‬درصد و سطح زير كشت به ‪ ۱۰۶‬هزار هكتار، در افق ‪ ۱۴۰۰‬بيش از ‪ ۱۱/۶‬ميليون تن نيشكر، بيش از ‪ ۱/۶‬ميليون تن شكر و ساير فرآورده هاي جنبي نيشكر توليد خواهد شد.

كشت نيشكر در اراضي زير سد كرخه سطح زير كشت نيشكر را به ‪ ۳۰‬هزار هكتار افزايش مي‌دهد، مجموع توليد شكر از نيشكر در افق ‪ ۱۴۰۰‬به‌تقريب به ‪ ۲‬ميليون تن در سال بالغ خواهد شد.

با ايجاد صنايع وابسته نيشكر، كل توليدات صنايع جانبي نيشكر در افق ‪ ۱۴۰۰‬به تناسب افزايش خواهد يافت.


** تاريخچه صنعت توليد شكر از نيشكر در ايران
صنعت توليد شكر از نيشكر تا پيش از دهه ‪ ۳۰‬شمسي به مقياس بسيار كم در مازندران و در نواحي مساعد كنار درياي خزر انجام مي‌گرفت.

با دعوت از متخصصان صاحب نام نيشكر جهان امكانات كشت نيشكر در خوزستان از طرف موسسه فائو بررسي و در مجموعه‌اي تحت عنوان گزارش شماره ‪ ۱۲۹‬موسسه خواربار و كشاورزي جهاني به دولت وقت ايران، تسليم شد.

در سال ‪ ۱۳۳۵‬كه سازمان برنامه، كار مطالعه عمران خوزستان را به شركت آمريكايي عمران و منابع واگذار كرد، در قالب طرح توسعه و عمران خوزستان دوباره مطالعات قبلي ادامه پيدا كرد.

در خرداد ماه ‪ ۱۳۳۶‬نخستين گزارش به سازمان برنامه تسليم شد. اجراي طرح نيشكر مورد تصويب سازمان برنامه واقع و طرح نيشكركاري و توليد شكر هفت‌تپه تهيه و در ‪ ۱۲‬هزار هكتار اراضي هفت‌تپه در نزديكي شوش، اجرا شد.

موفقيتهاي حاصل از اجراي طرح نيشكر هفت‌تپه، به احداث واحد عظيم كشت و صنعت كارون در اراضي "ديمچه" شوشتر منجر شد.

فعاليتهاي اجرايي طرح كشت و صنعت كارون در تيرماه ‪ ۱۳۵۴‬آغاز شد و پس از گذشت قريب ‪ ۳۲‬ماه از يكي از عظيم‌ترين كارخانه‌هاي توليد شكر از نيشكر جهان در اسفند ماه ‪ ۱۳۵۶‬به طور آزمايشي بهره‌برداري شد.

در راستاي اهداف تامين شكر مورد نياز و نيز تامين بخشي از محصولات اساسي وابسته به نيشكر، احداث هفت واحد كشت و صنعت نيشكر و توليد شكر در مساحتي به وسعت ‪ ۸۴‬هزار هكتار در استان خوزستان پيشنهاد شد و در سال ‪ ۱۳۶۵‬مورد تصويب شوراي اقتصاد و هيات وزيران قرار گرفت.

براساس بند " ه " تبصره ‪ ۲۹‬قانون برنامه پنجساله اول توسعه كشورو تداوم آن به شرح جزء شش ازبند "م" تبصره ‪ ۲۲‬قانون برنامه دوم مقرر شد به منظور ايجاد هفت واحد كشت و صنعت نيشكري در مجموع به وسعت خالص ‪ ۸۴‬هزار هكتار كشت و احداث ‪ ۲۱‬واحد كارخانه وابسته به صنايع نيشكر در سطح استان خوزستان در قالب طرح توسعه نيشكر وصنايع جانبي براي توليد محصولات شكر، خوراك دام، كاغذ، الكل، خمير مايه و تخته صنعتي اقدامهاي لازم به عمل آيد.

سازمان اجرايي طرح تحت عنوان شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن در جلسه مورخ ‪ ۱۳۶۹/۴/۱۰‬مجلس شوراي اسلامي‌ايران و اساسنامه آن در جلسه ‪ ۱۳۶۹/۵/۲۴‬هيات دولت به تصويب رسيده است.

عمليات اجرايي طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي در سال ‪ ۱۳۷۰‬و در هفت واحد كشت و صنعت مجزا هر كدام به ظرفيت اسمي توليد سالانه ‪ ۱۰۰‬هزار تن شكر آغاز شد.

نخستين كارخانه توليد شكر در واحد كشت و صنعت امام خميني در سال ‪۱۳۷۸‬ و كارخانه‌هاي "اميركبير" و "دعبل خزاعي " نيز به ترتيب در سالهاي ‪ ۱۳۷۹‬و ‪ ۱۳۸۰‬راه‌اندازي شد و بر اساس برنامه‌ريزي انجام شده تا پايان سال ‪۱۳۸۷‬ چهار واحد باقي مانده به بهره‌برداري خواهد رسيد.


** سطح زير كشت، عملكرد و توليد نيشكر در جهان
در جهان روند افزايش سطح زير كشت نيشكر از رشدي در حدود ‪ ۴۷/۳‬درصد برخوردار بوده و از ‪ ۱۳‬ميليون و ‪ ۲۸۵‬هزار هكتار در سال ‪ ۱۹۸۰‬به ‪ ۱۹‬ميليون و ‪ ۵۸۰‬هزار هكتار در سال ‪ ۲۰۰۲‬رسيده است.

عملكرد در واحد سطح نيز طي سالهاي ياد شده از رشد ‪ ۱۹‬درصدي برخوردار بوده است .به طوري كه عملكرد هر هكتار كشت نيشكر از ‪ ۵۵/۲۹‬تن در سال ‪۱۹۸۰‬ به ‪ ۶۵/۸‬تن در سال ‪ ۲۰۰۲‬ميلادي افزايش يافت .

مجموع كل توليد نيشكر جهان در سال ‪ ۱۹۸۰‬حدود ‪ ۷۳۴/۶‬ميليون تن بود كه اين ميزان در سال ‪ ۲۰۰۲‬به يك ميليارد و ‪ ۲۸۸/۴‬ميليون تن افزايش يافت .


** سطح زير كشت عملكرد و توليد نيشكر در ايران
در ايران تا سال ‪ ۲۰۰۲‬حدود ‪ ۳۸/۱‬هزار هكتار از اراضي كشاورزي كشور زير كشت نيشكربوده است.

سطح زير كشت اين محصول طي سالهاي ‪ ۱۹۸۰‬تا ‪ ۲۰۰۲‬ميلادي به ميزان ‪ ۱۰‬درصد رشد نشان داد كه به طور عمده مربوط به كشت اراضي نيشكر توسط شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي بود.

عملكرد نيشكر از ‪ ۶۸/۸‬تن به ‪ ۹۴/۵‬تن در هكتار افزايش يافته و در واقع رشدي در حدود ‪ ۳۷/۳‬درصد داشته است.

توليد نيشكر از يك ميليون و ‪ ۳۰۷‬هزار تن در سال ‪ ۱۹۸۰‬به‌حدود ‪ ۵/۱‬ميليون تن در سال ‪ ۲۰۰۳‬رسيد.


** توليدكنندگان عمده شكر نيشكري جهان
بيش از ‪ ۷۰‬درصد از شكر جهان از طريق مزارع نيشكر توليد مي‌شود. كشورهاي برزيل، هند، چين، مكزيك، تايلند، استراليا، اروگوئه و آفريقاي جنوبي در رده‌هاي بالاي توليدكنندگان شكر نيشكري قرار دارند.

توليد سال جاري برزيل بيش از ‪ ۲۴‬ميليون تن پيش‌بيني مي‌شود. دومين كشور عمده و بزرگ توليدكننده شكر از نيشكر، هند است.

تعداد واحدهاي توليدي شكر باظرفيتهاي كم و سهامدار زياد كه عمده زارعان نيشكركار آن را تشكيل مي‌دهند، انگيزه و عامل مهم در افزايش توليد شكر در اين كشور بوده است.

چين يكي از كشورهاي توليدكننده بزرگ شكر است كه اين امر تا حدود زيادي مرهون استفاده از قلمه گونه‌هاي جديد پربازده است.


** سرمايه‌گذاري، توليد و درآمد طرح جامع افزايش توليد نيشكر
طرح توسعه نيشكر به استناد مصوبات قانوني و اهداف پيش‌بيني شده در دست اقدام و پي‌گيري است.

در سال ‪ ۱۳۸۷‬مهمترين هدف طرح توسعه نيشكر، يعني توليد يك ميليون تن شكر در سال تحقق خواهد يافت. علاوه بر كشت و صنعت كارون و هفت‌تپه، هفت كشت و صنعت تحت مديريت شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي راه‌اندازي و تكميل خواهد شد.

مزيت نسبي نيشكر و ظرفيتهاي بالفعل منابع خاك و آب در محدوده زير سد كرخه شرايط مساعدي را براي افزايش كمي وكيفي و بالابردن سطح زير كشت نيشكر در استان خوزستان پديد آورده است.

در راستاي تهيه و تدوين طرح جامع افزايش توليد شكر، توسعه نيشكر و صنايع جانبي طي مدت ‪ ۱۳۸۳ - ۹۹‬دو محور مشروح زير مورد توجه واقع شده‌است:
‪ ۱‬افزايش توليد شكر: افزايش كمي و كيفي نيشكر از طريق ارتقاي عملكرد ني تا ‪ ۱۱۰‬تن در هكتار، بالابردن عيار قند ني تا ‪ ۱۵/۳‬درصد و بهبود ضريب استحصال شكر تا ‪ ۹۴‬درصد.

‪ ۲‬توسعه كشت: كشت نيشكر در اراضي زير سد كرخه تا ‪ ۳۰‬هزار هكتار در سال.

توسعه نيشكر و صنايع جانبي در دو محور الف : افزايش توليد شكر و ب :
كشت نيشكر زير سدكرخه قابل بررسي است.

سرمايه‌گذاري توليد و درآمد به شرح زير است.

سرمايه‌گذاري: پيش بيني شده طي سالهاي ‪ ۱۳۸۳ -۹۹‬سرمايه‌گذاري در واحدهاي صنعتي (شامل توسعه ضريب استحصال، احداث كارخانه شكر، بازسازي و نوسازي، كارخانه صنايع جانبي)، امور زيربنايي، كشاورزي، آموزش، ترويج و تحقيقات به حدود شش تريليون و ‪ ۴۸۳‬ميليارد و ‪ ۳۰۰‬ميليون ريال بالغ شود.

توليد: در مقايسه با ادامه وضع موجود(طرح توسعه نيشكر تكميل طرح در سال ‪ (۱۳۸۷‬پيش‌بيني مي‌شود در نتيجه اجراي طرح افزايش توليد شكر در سال پاياني (‪ ، (۱۳۹۹‬توليد شكر از نيشكر در استان خوزستان به يك ميليون و ‪ ۵۴۸‬هزار تن برسد.

به‌تناسب افزايش توليد شكر ميزان توليد فرآورده‌هاي جنبي (مثل خوراك دام، الكل، خميرمايه، تخته صنعتي و كاغذ) بالا خواهد رفت.

درآمد: به موازات پيشرفت در طرح افزايش توليد شكر در مقايسه با ادامه وضع موجود،درآمد حاصل از توليد شكر و فرآورده‌هاي جنبي افزايش خواهد يافت.

به عنوان نمونه در سال پاياني (‪ ، (۱۳۹۹‬درآمد توليد شكر به حدود ‪۷/۲‬ ميليارد ريال بالغ مي‌شود كه در مقايسه با ادامه وضع موجود حدود ‪ ۴۵‬درصد افزايش نشان مي‌دهد.


** توسعه كشت نيشكر در اراضي زير سد كرخه
سرمايه‌گذاري: احداث كارخانه شكر و تصفيه‌خانه شكر و كارخانه‌هاي صنايع جانبي اقلام عمده سرمايه‌گذاري را شامل مي‌شود.

علاوه بر صنعت، مبالغ قابل توجهي براي سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي، كشاورزي، صنعتي كردن و برداشت و تحقيقات پيش‌بيني شده است.

طي سالهاي ‪ ۱۳۸۳ - ۹۹‬كل سرمايه‌گذاري در توسعه كشت نيشكر در اراضي زير سد كرخه به حدود هفت تريليون و ‪ ۶۰۲‬ميليارد و ‪ ۵۶۰‬ميليون ريال بالغ خواهد شد.

توليد: به موازات پيشرفت در طرح توسعه كشت نيشكر در اراضي زير سدكرخه، توليد شكر و فرآورده‌هاي جانبي نيشكر افزايش خواهد يافت.

به عنوان نمونه در سال پاياني (‪ ،(۱۳۹۹‬مجموع شكر توليدي از نيشكر در استان خوزستان به حدود ‪ ۲‬ميليون و ‪ ۶۰‬هزار تن در سال خواهد رسيد.
تاريخ خبر: 16/2/86
منبع: IRNA
كد خبر: 134
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR